מחזיקי הדת

בית כנסת
Große Mohrengasse 19, 1020 Wien, Austria
חיים שטרן
4369912147070